Huiswerk is tot op heden nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het ‘leren leren’ van onze kinderen:

  • Voor de leerkracht is het geven van huiswerk een werkvorm om bepaalde leerinhouden verder in te oefenen.
  • Huiswerk is de brug tussen school en thuis. Via het huiswerk krijgen de ouders informatie over wat aan bod komt in de klas. Het is van belang dat de ouders interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit verhoogt de motivatie van het kind wat op zich heel belangrijk is om tot leervorderingen te komen. Door de ouders op de hoogte te brengen van wat er wordt geleerd en hoe dit leren gebeurt, is er ook meer mogelijkheid tot communicatie.
  • Het inoefenen, automatiseren, herhalen of zelfs verdiepen van de leerstof die in de klas werd verworven, moet ook mogelijk zijn na de schooltijd.
  • Huiswerk zet onze kinderen aan om zelfstandig te werken. In de klas worden stimulansen gegeven voor zelfsturing en de bedoeling hiervan is dat de leerlingen via de schoolagenda leren plannen, organiseren en uitvoeren.
  • Huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding te verwerven als voorbereiding op latere studies.

Aanpak

We voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten.

Onderstaand overzicht geeft weer op welke dag(en) de leerlingen van een bepaald leerjaar een huistaak krijgen.

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1ste leerjaar

x

x

 

x

 

2de leerjaar

x

x

 

x

 

3de leerjaar

x

x

 

x

 

4de leerjaar

x

x

 

x

x

5de leerjaar

x

x

x

x

x

6de leerjaar

x

x

x

x

x

De leerkracht besteedt de nodige zorg aan het kiezen van de huistaken en neemt zijn tijd voor het opgeven ervan. Ook hier is een evolutie merkbaar: hoe ouder de leerlingen worden, hoe korter de ‘opgavefase’ en hoe groter de verantwoordelijkheid van de leerling wordt. De huistaken en lessen worden steeds genoteerd in de agenda. Naarmate de leerlingen ouder worden, zullen de leerkrachten overgaan tot een weekplanning.

Wanneer leerlingen de opdracht krijgen om informatie en documentatie op te zoeken (bv. in functie van een belangstellingsthema voor wereldoriëntatie) wordt deze opdracht minstens drie dagen (en bij voorkeur zelfs een week) op voorhand gegeven. Spreekbeurten worden meer dan een maand vooraf meegedeeld.

De huistaken of lessen worden ingeschreven op de dag dat ze dienen gemaakt of gekend te zijn.

Bij sportactiviteiten op woensdag wordt er geen huiswerk voorzien.

We streven naar huistaken die haalbaar zijn voor alle kinderen, hierdoor kunnen huistaken onderling verschillen, gemakkelijker zijn of minder oefeningen bevatten. Voor kinderen die revalidatie of logo volgen wordt een spreiding van het schoolwerk voorzien, dit in overleg met de ouders.

Elke dag is er gratis huiswerkbegeleiding en dit telkens een half uur aansluitend op de onderwijstijd. De leerlingen werken er onder toezicht van een leerkracht aan hun huistaak. Indien nodig kunnen ze bijkomende uitleg vragen. Het is echter niet de bedoeling dat de begeleidende leerkracht de huistaak helpt maken of de huistaak verbetert.

Afspraken

  • In de 1ste graad controleert de leerkracht dagelijks de agenda. In de hogere graden gebeurt dit wekelijks. We verwachten dat de ouders dagelijks de agenda controleren en ondertekenen.
  • Indien het kind door onvoorziene omstandigheden belet was het huiswerk te maken kan dit door de ouders genoteerd worden in de agenda. Het kind mag tegen de volgende dag het huiswerk in orde brengen.
  • Als de leerling het huiswerk reeds verschillende malen vergat te maken, zal de klassenleerkracht u dit eerst melden. Indien nodig zullen de ouders hiervoor uitgenodigd worden voor een gesprek.
  • Indien de leerling de huistaken niet aankan of er te lang moet aan werken, kunnen de ouders dit in de agenda noteren. De leerkracht zal er de volgende dag de nodige aandacht aan besteden en eventueel het huiswerk nog eens uitleggen.
  • Elke klas heeft ook nog specifieke afspraken rond het niet in orde zijn met huiswerk. Deze afspraken zullen u meegedeeld worden op de infodag in september.
Tips voor ouders Tips voor kids
 *Regelmaat:  Kinderen hebben nood aan regelmaat.  Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en lessen stimuleert de gewoontevorming.

*Stil en rustig:  Het kind heeft best een eigen plaats om te studeren. Deze plaats hoeft niet groot te zijn, wel stil en rustig. Werken met tv of radio aan is niet aan te raden. Om het huiswerk te maken is voldoende verlichting noodzakelijk.

*Interesse en aanmoediging:   Interesse hebben voor wat het kind op school doet en leert is belangrijk. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Samen met het kind de opdrachten in de agenda overlopen.

*Netheid: Netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel en aangepast schrijfgerei. Eten en huiswerk maken horen niet samen.

*Orde: Orde helpt om alles terug te vinden. Onnodige spullen horen niet op de tafel tijdens het maken van het huiswerk anders kan het kind te snel afgeleid worden. Ook in de boekentas horen geen onnodige spullen thuis. Maak op regelmatige basis samen met het kind de boekentas leeg. Geef je kind een eigen opbergruimte voor zijn schoolmateriaal.

*Hulp:  De school verwacht niet van de ouders dat ze ‘zelf’ gaan lesgeven en zeker niet dat de ouders de huistaak maken. Als u merkt dat uw kind problemen heeft om een taak op te lossen of om een les in te studeren, aarzel dan niet dit te melden aan de leerkracht.

*Samen: Je kind stimuleren door: mee te luisteren als het kind hardop leest, de les eens op te vragen, …

*Belonen:   Belonen is doeltreffender dan straffen. Een goed woordje heeft vaak meer effect dan een kwade hand.

We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt door de leerkracht. Deze verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.

* Alle taken en lessen  staan tijdig en duidelijk genoteerd in de agenda. Zorg dat alles wat je nodig hebt in je boekentas zit. Maar ook niet meer dan dat!

* Zoek een rustige en gemakkelijke werkplaats. Maak je schooltas eerst helemaal leeg. Leg eerst je agenda open. Je kijkt na wat je moet doen en je schat hoelang dit ongeveer zal duren. Een werkschema kan je helpen bij de planning.Maak bij voorkeur je huiswerk steeds van zodra je thuiskomt.

Je werkt alleen, mama of papa houden enkel een oogje in het zeil.

Las tijdig een pauze in, maar werk rustig en netjes je taken af.

* Toon je taak aan mama of papa en laat je agenda ondertekenen. Verzamel dan alles wat je nodig hebt tegen de volgende dag en stop dat netjes in je boekentas. Vergeet de speciale dingen niet: zwemgerief, knutselgerief, …